Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia nowych członków dokonywane są drogą elektroniczną.  Członkostwo  Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. O przyjęciu do stowarzyszenia kandydaci poinformowani zostaną drogą telefoniczną bądź poprzez email. Wysokość rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia to 120 zł rocznie, zaś wpisowe płatne jednorazowo 120 zł.

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia, jednocześnie zobowiązuję się do:
- przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, podporządkowywania się uchwałom władz Stowarzyszenia i wprowadzania ich w życie,
- popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
- swoją postawą i działaniami przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię,
- opłacania regularnie składki członkowskiej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Ekspertów Funduszy Unii Europejskiej w związku z możliwością otrzymywania informacji na podany w tym celu adres e’mail [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych jest dobrowolne. Zapoznałem/am się i akceptuję politykę prywatności i regulamin, w których zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.


Niezbędne dokumenty:

Opłaty członkowskie:

Wysokość rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia to 120 zł rocznie, zaś wpisowe płatne jednorazowo 120 zł.

Polskie Stowarzyszenie Ekspertów Funduszy Unii Europejskiej

W tytule prosimy podać: Opłata członkowska za rok….

BNP Paribas 36 1600 1462 1737 5835 2000 0001

PSEFUE | Formularz zgłoszeniowy