Organy i ich kompetencje

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd Główny;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zgromadzenie Członków

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia i strategicznych celów na przyszłość,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) wybór i odwołanie Prezesa i członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
e) udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia po uwzględnieniu opinii Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji o podobnym profilu,

h) uchwalanie regulaminu działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
i) uchwalanie preliminarza budżetowego sporządzonego przez Zarząd,
j) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
k) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu Głównego oraz odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
l) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji zagranicznych o podobnym sposobie działania i celach,
m) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
n) podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie i ustalenie kodu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności,
o) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

p) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady zgodnie z niniejszym Statutem, a nie zastrzeżonej do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się od 3 do 21 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję, w tym:
a) Prezydium Zarządu Głównego;
b) Prezesów oddziałów regionalnych.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
c) opracowywanie okresowych preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków,
d) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
e) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
f) realizowanie celów statutowych i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
g) zdawanie sprawozdań ze swojej działalności co najmniej raz w roku,
h) przedstawianie budżetu Stowarzyszenia oraz innych preliminarzy finansowych Walnemu Zgromadzeniu Członków najpóźniej do końca czerwca roku obrachunkowego,
i) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
j) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie godności członka honorowego,
k) tworzenie uchwałą funduszy celowych i uchwalanie ich regulaminów,

l) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością Prezydium Zarządu i zarządami oddziałów regionalnych,
m) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
n) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

PSEFUE | Organy i ich kompetencje