Prawa i obowiazki

 

Członkowie Stowarzyszenia:
a) przestrzegają postanowień Statutu Stowarzyszenia, podporządkowują się uchwałom władz Stowarzyszenia i wprowadzają je w życie,
b) popierają i czynnie realizują cele Stowarzyszenia,
c) swoją postawą i działaniami przyczyniają się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia i dbają o jego dobre imię,
d) opłacają regularnie składki członkowskie.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) korzystać z lokali Stowarzyszenia zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznakę Stowarzyszenia,
e) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie może stawiać do dyspozycji członków,
f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawo głosu doradczego we wszystkich sprawach objętych celami statutowymi Stowarzyszenia, maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia a także na zaproszenie Zarządu w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

PSEFUE | Prawa i obowiazki