Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który jest ekspertem oceniającym projekty o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych i wspólnotowych, ponadto ekspertem do spraw funduszy Unii Europejskiej, pomocy publicznej i finansowania przedsięwzięć ze źródeł krajowych i wspólnotowych, który wspiera instytucje systemu absorpcji w budowaniu rozwiązań o charakterze systemowym oraz, który zadeklaruje przystąpienie do Stowarzyszenia i przedłoży rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ma status:
1. członka zwyczajnego;
2. członka wspierającego;
3. członka honorowego.

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowany może w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu w tej sprawie złożyć odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków może nadać godność członka honorowego.

Członkowie honorowi Stowarzyszenia nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

PSEFUE | Członkostwo